Vnitřní směrnice Sport Academy B2M, z.s. Uherské Hradiště

Obecné pravidla:
1.) Přihláška do Sport Academy B2M, z.s. (dále jen „SA B2M“) bude k dispozici v tištěné podobě u trenérů, nebo elektronicky na webu (ke stažení). Člen SA B2M svým podpisem na přihlášce (u mladších 18 let přihlášku podepíše zákonný zástupce) stvrzuje:

A, že, souhlasí se stanovami a vnitřními předpisy SA B2M. Každý člen je povinen podílet se podle svých schopností a možností na naplňování účelu a hlavní činnosti SA a dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy SA B2M a ctít základní normy sportovního chování.

B, že, souhlasí s tím, aby SA B2M zpracovával a evidoval osobní údaje poskytované v souvislosti s členstvím a činností klubu. Tento souhlas se vztahuje i na RČ. Dále souhlasí s tím, že SA B2M je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně RČ do centrální evidence příslušného sportovního svazu Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s., dále možnost také celé struktury České unii sportu (ČUS), nebo České asociaci Sport pro všechny z.s., MŠMT a příslušným orgánům státní zprávy k vedení evidence členské základny ve vyšších článcích řízení, k identifikaci závodníků při soutěžích, seminářích a školeních a k evidenci členské základny v případě podání žádostí o dotace.

C, že netrpí žádnou závažnou nemocí, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost člena, či ostatních cvičenců. Dále prohlašuje, že není uživatelem žádných omamných či psychotropních látek nebo jakýchkoli jiných látek spadajících do kategorie měkkých či tvrdých drog a že netrpí sklony k alkoholismu, rasismu nebo kriminální činnosti.

D, že souhlasí s tím, že může být v průběhu akcí se SA B2M fotografován a natáčen na audiovizuální záznam (dále jen “záznam”) a že takový záznam může být spolkem kdykoliv použit k marketingovým, reklamním, propagačním, studijním a obchodním účelům a může být poskytnut médiím, pro účely zpravodajství o průběhu soutěží. Takový záznam, či fotografie tímto poskytuji SA B2M zdarma a jsem si vědom, že nemám nárok na jakékoliv plnění spojené s užitím záznamu.

E, že souhlasí s tím, že přihlášky do klubu budou uloženy v papírové formě na adrese sídla spolku Za Kostelem 785, Ostrožská Nová Ves 68722. Přihlášky budou uloženy v trezoru a přístup k nim mají pouze předseda a místopředseda spolku.

F, o školném a kurzovném (v daných termínech) na novou sezónu SA B2M se členi SA B2M dozví s předstihem emailem od statutárních zástupců. Školné a kurzovné složeno z nákladů na pronájmy prostor, trenéra, cvičitele, administrativní složky, sportovního, spotřebního náčiní a hudebních nahrávek. Ostatní náklady na registrace, startovné, dresy, teamové oblečení, sportovní obuv, rekvizity k soutěžím apod., nejsou součástí školného, a člen si je musí uhradit sám.

G, v kurzovném za komerční hodiny sportovních aktivit pro dospělé bude platit věrnostní sleva 10% z celkové částky v nastávající sezóně (školní rok), 2 členové rodiny (dítě 10+ a rodič, manželé) na hodiny pro dospělé sleva 20%, 2 až 3 různé aktivity pro dospělé sleva 20%, jednorázový vstup na lekci bude činit 100,-/lekce.

H, dospělá osoba si nese za svůj zdravotní stav odpovědnost a je způsobilá (po konzultaci se svým lékařem) docházet a účastnit se skupinových komerčních lekcí sportovních aktivit ve SA B2M. Svůj zdravotní stav, nebo změnu v průběhu kurzu oznámí lektorovi, lektorce lekce-hodiny.

2.) Členi spolku mají možnost být zaregistrováni prostřednictvím SA B2M jako členi Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz) a také možná členi České unii sportu (ČUS), nebo České asociace sportu pro všechny (ČASPV), po registraci mají povinnost řídit se platným Registračním, Přestupním, Soutěžním řádem, kodexem a Stanovami FISAF.cz, Stanovami České unii sportu (ČUS), nebo ČASPV.

3.) Členi SA B2M, nemají uzavřenou pojistku ve spolku, pouze členstvím FISAF.CZ získávají smluvní pojistku Českého svazu aerobiku a fitness a FISAF.cz.
4.) Členi spolku budou hradit platby za školné a kurzovné převážně na číslo účtu Sport Academy B2M z.s. (č. ú.: 2101203498 / 2010)
Pravidla pro účast na trénincích, komerčních hodinách a závodech:

1. Každý člen SA B2M je povinen zodpovědně přistupovat k tréninku s maximální snahou a kázní. Respektuje rady trenérů, cvičitelů. Na tréninky dochází včas a pravidelně.

2. Na trénink dochází člen – závodník vždy upraven a řádně ustrojen v čistém úboru, s ostříhanými nehty, sepnutými dlouhými vlasy. Člen klubu je povinen pravidelně se účastnit tréninků. V případě předpokládané absence se dítě omluví samo na předešlém tréninku. V případě náhlé absence pošle rodič před tréninkem SMS trenérce. S trenéry je nutné konzultovat absence z důvodu škol v přírodě, týdenního pobytu na horách, školní výlety apod. (zejména v období před závody). S trenéry je třeba dále konzultovat změny zdravotního stavu závodníků, které mají vliv na způsob a délku trénování. U soutěžních týmů je docházka a omluvení z tréninku POVINNOSTÍ!!! Osobní záležitosti a návštěvy lékaře plánuji mimo tréninkové dny a časy, také mimo termíny soutěží a vystoupení.

3. Trenéři odpovídají za děti v době tréninku. Při předčasném nebo pozdějším pobytu v prostorách sálu (tělocvičny) jsou děti bez dozoru a trenéři (cvičitelé) za ně nenesou žádnou právní odpovědnost.

4. Návštěvy na probíhajících trénincích nejsou povoleny z důvodu rozptylování vlastního dítěte i těch ostatních.

5. O vícedenních prázdninách a státních svátcích se pravidelné tréninky nekonají. Jsou vypisovány pouze náhradní tréninky, o kterých jsou členi – závodníci včas informováni (pokud se takto s trenérem domluví). Soustředění závodních skupin a jednotlivců je nad rámec tréninkových hodin a trenér plánuje termín, dle účasti celé skupiny.

6. Výběr závodníků na soutěže a veřejná vystoupení provádí trenér příslušné skupiny, řídí se rozvojem pohybových schopností a dovedností dětí. Účast na soutěžích je POVINNÁ, pokud je dítě vybráno a dobrovolně se souhlasem zákonného zástupce zařadí do soutěžních – závodních týmů. Náklady na závodní dresy si každý hradí sám. Povinností vybraného závodníka je zaplatit startovné na soutěžích, vždy ve stanoveném termínu a přispět poměrnou částkou na střih závodní hudby, vždy v novém závodním období.

7. Trenéři jsou povinni informovat rodiče, pokud možno s měsíčním předstihem, o termínech závodů a mimořádných tréninků. Přehled soutěží je umístěn na webových stránkách spolku, nebo je jednotlivé kategorie dostanou od svých trenérů do emailu.

8. Každá závodní skupina má v rámci školného zahrnuta dvě tříhodinová soustředění za pololetí školního roku. Za celý školní rok je to tedy celkem 12 hodin soustředění na závodní skupinu.

9. Členové SA B2M se budou účastnit také vystoupení na veřejných a benefičních akcích, kde budou prezentovat spolek a zúročovat jejich sebeprezentaci.

10. Doprava na soutěže bude individuální a bude se řešit před každým závodem. Prosíme o včasné dopravení dítěte na závody, případně na předem domluvený sraz určení. Prosíme také o přípravu dětí (účes, všechny věci s sebou – dresy, sportovní boty, gumičky atd.). Pokyny bude předávat trenér na posledním tréninku před závodem. Pokud bude na závody hromadný odjezd (autobusem, či vlakem), dostaneme svolení od zákonných zástupců o přepravě dětí. Místa v autobuse předem obsadíme a nelze rozhodnutí měnit. Částka za hromadnou přepravu není započítána do školného.

11. Členové navštěvující závodní skupiny aerobiku se mohou zúčastňovat soutěží jednotlivců. Doporučujeme nejméně 3 základní kola v rámci soutěže Aerobic Tour. Jednotlivci tak získávají důležité zkušenost v oblasti tohoto sportu. Startovné za každý závod hradí přímo organizátorovi akce rodiče. Přihlášky po dohodě s rodiči zpracovává a zasílá SA B2M.

12. V jarní závodní sezóně platí pro všechny závodící členy SA B2M týmová disciplína. Za neúčast na závodech omlouvá pouze nemoc závodníka. Po uzávěrce přihlášek na daný závod omlouvají rodiče děti včas přímo trenérům. Pokud včas neohlásí absenci dítěte v daný termín závodu, startovné propadá ve prospěch organizátora.

13. Rodiče jsou o všem – zrušení tréninku, o soutěžích, plánovaných akcích klubu – informováni emailem, nebo SMS ve skupinové komunikaci teamu. Informativní schůzky pro rodiče určí a plánují trenéři skupiny (dle potřeby) a neměly by zasahovat do chodu tréninku. Pokud mají rodiče individuální dotazy, trenéři uvítají emailovou komunikaci.

14. Pokud nezletilý závodník po návratu z jakékoliv akce SA B2M odchází – odjíždí bez doprovodu zákonného zástupce, musí být trenér nebo pedagogický dozor informován zákonným zástupcem písemně. Zákonný zástupce potvrdí svým podpisem, že za dítě přebírá veškerou právní odpovědnost.

15. Členové sportovní přípravky A, B, C, D mají tréninky 1x týdně a pouze po dohodě s trenéry mají právo být zařazeni do jiné kategorie. Spolek nemá povinnost zařadit děti do závodních kategorií. Dle výkonnosti a dovednosti rozhodnou trenéři o dalším rozvoji dětí ze sportovních přípravek.

16. Členství ve spolku je dobrovolná záležitost. Ukončit členství ve výběrové závodní skupině lze po osobní, ústní domluvě, ale pouze po ukončené soutěžní sezóně (konec školního roku). V průběhu roku lze ze skupiny vystoupit jen z vážných zdravotních důvodů potvrzené lékařem.

17. Členství zaniká dle stanov spolku Čl. 4. U závodících dětí bude v případě přestupu do jiného spolku, klubu či jiné organizace dle dohody mezi zákonnými zástupci a zástupci spolku stanovena výše výchovného pro mateřský klub.

18. Všichni členové klubu a jejich zákonní zástupci jsou povinni se na soutěžích chovat dle pravidel fair play a dodržovat kodex chování na soutěžích FISAF.cz. V případě porušení pravidel si každý účastník soutěže nese následky sám.

V Ostrožské Nové Vsi 1. 1. 2020

Statutární zástupci: Bc. Bohdana Krystková a Mgr. Martin Hložek

Vnitřní směrnice Sport Academy B2M, z.s. Uherské Hradiště – ve formátu PDF