Stanovy.

Úplné znění ke dni 3. 6. 2019.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Sport Academy B2M, z.s., (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Spolek má sídlo na adrese Za kostelem 785, 687 22 Ostrožská Nová Ves.

Čl. 2
Charakter spolku

Hlavním účelem spolku je:

– Zabezpečovat neustálý a komplexní rozvoj aerobiku v rámci činnosti spolku
– Zajistit svým členům start na všech soutěžích v ČR a podporovat své členy při zahraničních soutěžích v rámci finančních možností spolku
– Organizovat sportovní a tělovýchovnou činnost, vytvářet pro ni materiální a technické podmínky v rámci možností spolku
– Zajišťovat pro své členy sportovní soustředění a společenské sportovní vyžití
– Zajišťovat vzdělávání svých členů, trenérů v oblasti sportu, jejich školení
– Rozvíjet pohybovou všestrannost z řad dětí od 4 let
– Využití volnočasových aktivit a trávení volného času a začleňování sociálně slabých a znevýhodněných dětí a mládeže
– Spolupráce se sportovními celky, školními zařízeními apod. s cílem zvýšení sportovní výkonnosti dětí
– Pořádat sportovní a propagačně-sportovní akce pro děti i dospělé
– Pořádání aktivit pro děti a mládež v době prázdnin
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
Spolek je oprávněn vyvíjet tuto vedlejší činnost: Výroba, obchod a služby v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Čl. 3
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR. U členů mladších 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Člen spolku má právo zejména:
– účastnit se veškeré činnosti spolku,
– posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
– předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
Člen spolku je povinen zejména:
– dodržovat stanovy,
– sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 4
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 5
Orgány spolku

Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
c) určila koncepci spolku na další období,
d) stanovila výši členských příspěvků,
e) schválila rozpočet spolku na příští období,
f) rozhodla o vyloučení člena spolku,
g) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně
h) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Statutární orgán

Statutárním orgánem spolku je jeho předseda a místopředseda. Zastupují spolek ve všech věcech, když každý z nich jedná samostatně. Jejich funkční období je pětileté. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí.

Čl. 6
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, příjmy ze sportovní činnosti provazované k činnosti hlavní, případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty a dotacemi apod. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje členy spolku na každé členské schůzi.

Čl. 7
Zánik spolku

Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem.
O dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje členská schůze.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Záležitosti upravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 3. 6. 2019, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 3. 6. 2019. Znění těchto stanov je účinné od 3. 6. 2019.

V Kunovicích dne 3. 6. 2019
Stanovy – ve formátu PDF

https://sab2m.cz/wp-content/uploads/2020/03/podpisy.png